ธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไร

folder_openแฟรนไชส์ ร้านซูชิ
commentNo Comments
sushi franchise

แฟรนไชส์ คือ  กระบวนการทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่องค์กรทางธุรกิจ ๆ หนึ่ง ได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบ  จนได้พิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่าประสบความสำเร็จในการประกอบการและการจัดการในธุรกิจในระดับหนึ่ง  และได้ถ่ายทอดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ  ตามวิธีการและรูปแบบดังกล่าวพร้อมกับตัวสินค้าและบริการ ให้กับบุคคลอื่นภายใต้ตราหรือเครื่องหมายทางการค้า  หรือบริการอันหนึ่งอันใดโดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำนิติกรรมระหว่างบุคคล  2 กลุ่มในข้างต้น  ในบางกรณีอาจจะรวมถึงบุคคลอื่นร่วมด้วย

รูปแบบของการทำแฟรนไชส์

เป็นการให้สิทธิ์ในการให้บริการหรือทำการผลิตสินค้าที่มีสูตรหรือส่วนประกอบเฉพาะและหรือให้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ผลิตภัณฑ์  เป็นการให้สิทธิ์ในการให้บริการหรือทำการผลิตสินค้าที่มีสูตรหรือส่วนประกอบเฉพาะหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ภายใต้รูปแบบหรือเครื่องหมายการค้า   โดยทางเจ้าของธุรกิจได้มีการถ่ายทอดในระบบและวิธีการดำเนินธุรกิจแบบร้าน

ประเภทของแฟรนไชส์สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้  

  1. แฟรนไชส์แบบบุคคล เป็นการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ในรูปแบบของส่วนบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดหรือองค์กรใดให้ดำเนินการธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการจากแฟรนไชส์ขอเพียงแค่เฉพาะตัวเฉพาะพื้นที่ตามข้อตกลงไม่สามารถถ่ายทอดสิทธิ์ที่ได้มาให้กับบุคคลอื่นได้
  2. แฟรนไชส์แบบพัฒนาพื้นที่ เป็นรูปแบบการให้สิทธิ์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือนิติบุคคลในอาณาเขตที่กำหนด  โดยแฟรนไชส์นี้จะสามารถดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมาภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันโดยปกติจะไม่สามารถขายสิทธิ์ที่ได้รับมาได้ให้กับบุคลอื่นต่อได้
  3. แฟรนไชส์แบบตัวแทน เป็นรูปแบบการให้สิทธิ์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นรายแรกในอาณาเขต  เพื่อให้บุคคลหนึ่งสามารถขยายสาขาและทำการขยายสิทธิ์การให้สิทธิ์หน่วยย่อย
Tags: ,

Related Posts

Menu